سیم افشان چیست
شناسائی کابل های برق
شناسائی کابل های برق
کاربرد کابل NYMHY

سیم افشان چیست

سیم افشان

سیم افشان

سیم افشان یک نوع سیم است با اندود آلمینیوم با مس آنیل ساخته شده است .

 

مقطع سیم افشان :

مقطع هاد هاي آلومینیومي نیمه افشان معموالا ۱۰ کمتر است و از مقطع دیگر آن مانند ۶و ۴ کابل افشان در کاربرد های خاصی استفاده میشود .

کاربرد کابل افشان :

 

ـ سیم تلوزیون

ـ سیم وسایل تصویری

 

سیم افشان

سیم افشان

 

چند نکته درباره کابل افشان :

ـ قطر نامي مفتول هاي هر هادي بايد يکسان باشد تعداد مفتول هاي هر هادي نبايد از حداقل مقادير داده شده در استاندارد کمتر باشد .

ـ مقاومت هر هادي در ۲۰ درجه سانتي گراد نبايد بیش از حداکثر مقدار تعیین شده در استاندارد باشد .

ـ عايق سیم افشان بايد داراي استقامت مکانیکي و قابلیت ارتجاعي کافي باشد .

ـ هر رشته عايق از سیم افشان بايد فقط يك رنگ داشته باشد، به جز رشته سیم ارت (سبز و زرد . فاصله بین هر دو نشانه گذاري متوالي نبايد از ۵۷۲ میلیمتر بیشتر شود.

 

نکاتی درباره کابل افشان مقطع ۵ و ۶ :

ـ فاصله بین هر دو نشانه گذاري متوالي نبايد از ۰۵۵ میلیمتر بیشتر شود .

دو پهني عايق نبايد بیش از۵۱%حداکثر قطر تعیین شده باشد و میانگین قطر نیز نبايد از آن بیشتر شود وجنس هادي ها، مس آنیل شده ساده يا با اندودو يا آلومینیوم يا آلیاژ آن مي باشد .

ـ قطر نامي مفتولهاي هر هادي بايد يکسان باشد .

ـ قطرمفتول هاي هر هادي نبايد از حداقل مقادير داده شده در استاندارد کمتر باشد

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.