نوامبر 11, 2018
مخابرات دیجیتال

مخابرات دیجیتال و مخابرات آنالوگ

چرا از مخابرات دیجیتال استفاده می شود؟ در هر نوع سیستم مخابره اطلاعاتی وجود برخی از عوامل غیر قابل کنترل باعث ایجاد نویز در محیط می […]