دسامبر 2, 2017
کابل شبکه

کابل شبکه

کابل شبکه شبیه به کابل تلفن میباشد با این تفاوت که کابل تلفن ۲ یا ۴ سیم دارد اما کابل لن ۸ تا رشته سیم، شکل […]